ماساژ دست

این ماساژ برای کسانی که در طول روز با دست کارهای زیادی انجام می دهند، مناسب است.

 

مزیت ها: رفع خستگی، جلوگیری از بد فرم شدن انگشت ها

ممنوعیت ها: خانم های باردار، بیماران سرطانی

۳۰ دقیقه: ۱۲۰ هزار تومان                         ۶۰ دقیقه: ۱۸۰ هزار تومان